Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

nær

"Språk åpner dører." Når vi lærer språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer. Interesserer du deg for mennesker, kultur og samfunn og mener at i vår globale verden er det viktig å øke forståelsen for hvordan mennesker lever og tenker, er programområde for språk, samfunnsfag og økonomi programområdet du bør velge. På Randaberg videregående skole tilbyr vi et bredt spekter av samfunnsfag i tillegg til engelsk og økonomi. Alle programfagene kan velges over to år.

Engelsk

Engelsk er et av verdens mest utbedte fremmedspråk. Det brukes både som nasjonalspråk og kommunikasjonsspråk mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. God kompetanse i engelsk gir adgang til informasjonskilder og til et internasjonalt kultur- og samfunnsliv. Programfaget i engelsk kan bidra til å gi økt innsikt i andre menneskers levekår, livssyn og kulturuttrykk, og dermed åpne dører for de mange land og kulturer som bruker engelsk.

På VG2 tilbyr vi programfaget internasjonal engelsk. Dette kan du bygge videre på i VG3 ved å velge samfunnsfaglig engelsk.

Historie og filosofi passer for deg som er interessert i historie og samtidig er opptatt av hvordan nye ideer om samfunn og menneskeliv oppstår. Ved å følge samfunnets utvikling og menneskers tanker fra oldtiden og fram til i dag, vil du få innsikt i de idealer og verdier som har preget ulike samfunn og kulturer gjennom tidene

Rettslære gir deg kunnskap om lover og regler som gjelder i et samfunn. Du lærer å kjenne dine rettigheter og plikter og du skal lære om bl.a. strafferett, familierett, forbrukerrett og kjøpsrett. Samtidig fokuserer en på viktige spørsmål knyttet til likestilling og menneskerettigheter. Faget skal vise hvordan lovverket er en del av kulturarven og det demokratiske systemet samfunnet er bygget på.

Sosiologi og sosialantropologi er et fag som skal påvirke og utvikle elevens evne til samarbeid, kreativitet og analytisk tenkning. Opplæring i programfaget skal gi opplevelse og erkjennelse som grunnlag for personlig vekst og samfunnsmessig utfoldelse i et livslangt perspektiv. Hovedmomenter som kulturforståelse, sosialisering, produksjon og arbeid og fordeling av goder er sentrale

Politikk og menneskerettigheter skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger knyttet til liv og virke sammen med andre i et samfunn. Du lærer om politiske systemer, avtaler og viktige internasjonale aktører. Makt og maktbruk i mellomstatlige forhold, medienes innflytelse i internasjonal politikk er også sentralt.

Sosialkunnskap er faget for deg som er opptatt av samfunnsspørsmål og som vil lære mer om hvordan et samfunn bør organiseres best mulig for å verne om den enkeltes velferd. Det er et fag som vil lære deg å reflektere over samspillet og konfliktene mellom individ, grupper og samfunn.

Næringslivsøkonomi er yrkesrettet, studieforberedende og allmenndannende. Faget skal bidra til å øke kompetansen om hvordan en virksomhet drives og utvikles og øke forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser ved næringsvirksomhet.VG2-faget Økonomistyringskal bidra til å utvikle kompetanse i økonomistyring, bedriftsledelse og organisering som forutsetning for effektiv ressursforvaltning. Programfaget skal også bidra til forståelse for samspillet mellom økonomi, miljø og teknologi.VG3-faget Økonomi og ledelselærer deg om et spennende fagområde som stimulerer til kreativitet, analytisk og helhetlig tenkning og verdibevisste valg. Du tilegner deg allmennkunnskap som øker mulighetene for å lykkes i et moderne samfunn, og som bidrar til å utvikle dine samarbeidsevner og din sosiale kompetanse.

Breddeidrett (fra utdanningsprogrammet for idrettsfag) vil gi deg erfaringer og kunnskaper om idrett, helse og basistrening som du kan ta med deg inn i en aktiv studietilværelse. Du vil få kjennskap både til individuelle idretter og lagidretter, lære å ta ansvar for egen helse og riktig kosthold for å fremme egenutvikling og økt egenferdighet.

Psykologi er faget som gir deg innsikt og forståelse for det å være menneske, hvordan mennesker fungerer sammen og alene, og om hvilke faktorer som bestemmer hvem vi er. Hvordan kan vi få et bedre selvbilde, motivasjon til egenutvikling og bli bedre på relasjoner? Hvordan forstå psykisk helse og hva kan gjøres for å forebygge psykiske vansker.

Del denne artikkelen på: