Arbeidstrening

Avdelingens organisering og målsetting er rettet mot elever med ulike lærevansker. Elevene får grunnkompetanse og kompetansebevis. Elevene gis opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), med utgangspunkt i den enkelte elevs funksjonsnivå og utviklingsmuligheter. 

På VG1 legges det vekt på å lære eleven å kjenne og opplæringen er i stor grad tverrfaglig organisert.

På VG2 og VG3 gis det mulighet for opplæring på ulike praksisplasser.

Opplæringen er en kombinasjon av teori og praksis, og noen av fagene er: 

Fellesfag: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving

Programfag: teori og praksis, produksjon relatert til programfag

Noen av arbeidsaktivitetene på skolen er:

  •  Produksjon til kantine, Vardheim kafé og butikken Godt Gjort
  •  Friluftsliv/Uteskole. Avdelingen disponerer Vistnestunet en dag pr uke
  •  Kantinedrift i skolens kantine
  •  Kafédrift på Vardheim
  •  Driftsoppgaver i kantinen, på personalrommet og i fellesområdet
  •  Sykkelverksted
  •  Opplæringsavtaler i VTA-bedrifter
  •  Opplæringsavtaler i ordinære bedrifter

Personalet er organisert i team som består av pedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Det er tett samarbeid med foresatte, PPT og andre støttetjenester rundt eleven.

Hovedmål for opplæringen for tilrettelagt opplæring i grupper med redusert elevantall

Et sentralt mål i opplæringstilbudet er å legge til rette for fremtidig arbeid eller dagtilbud og kvalifisere til avgrensede arbeidsoppgaver. Opplæringen skal gi elevene mulighet til å forberede seg til arbeidslivet gjennom skolegang og arbeidsutplassering. For noen elever vil det være aktuelt å inngå opplæringsavtale. Aktuell kompetanse for elever i arbeidstreningsklasser vil hovedsakelig være varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv eller VTA-bedrift. Opplæringen har som mål at elevene skal kunne fungere mest mulig selvstendig på flest mulig arenaer, samt gi elevene fagkompetanse for å delta i arbeidslivet basert på evner og anlegg.  Når videregående opplæring er fullført, har elevene gode muligheter til å få et tilrettelagt eller ordinært arbeid. 

Elever fra grunnskolen som skal søke dette tilbudet må søke mellom tre prioriterte utdanningsprogram til VG1. På Randaberg vgs kan du velge mellom Design og håndverk (DH), Elektro (EL), Helse og oppvekst (HO), Restaurant og matfag (RM), Service og samferdsel (SS), Teknikk og industriell produksjon (TIP), Medier og kommunikasjon (MK) eller Studiespesialisering (STUSP).

Elevene har totalt 842 årstimer på studiespesialisering med 30 t/u og 891 årstimer på yrkesfaglig utdanningsprogram med 35 t/u.

 

Grunnkompetanse organisert i grupper med redusert elevtall

Grunnkompetanse organisert i grupper med redusert elevtall tar utgangspunkt i læreplan for det yrkesfaglige utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon, den generelle delen av læreplanen for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring i Kunnskapsløftet og læringsplakaten. Det blir lagt stor vekt på individuell tilpassing i arbeidet med å finne de rette målområdene for den enkelte elev med bakgrunn i læreplanen.

Hovedmål for opplæringen er at eleven skal være i stand til å delta i et ordinært arbeidsliv som hjelpearbeider, i arbeid med bistand eller på sikt som fagarbeider. Intensjonen med opplæringen er at eleven skal få innsikt i hvilke krav og forventninger som stilles i arbeidslivet. Opplæringstilbudet skal gi eleven arbeidserfaring og tillit til egne ferdigheter og utvikle gode samhandlingsstrategier med tanke på framtidig arbeidsliv.

Opplæringen er en kombinasjon av teori og yrkespraksis hvor alternative opplæringsarenaer inngår som en del av opplæringen. Undervisningen foregår både på på skolen og i bedrift. Trening i dagliglivets gjøremål kan inngå som en del av opplæringen når det er behov for det. Opplæringen er målrettet og tilpasset den enkelte elev noe som danner grunnlaget for vurdering av målene som er nedfelt i den individuelle opplæringsplanen. Det blir lagt vekt på mestring hvor eleven får utfordringer etter evne på det praktiske og det sosiale planet.

Når videregående opplæring er fullført, har elevene gode muligheter for å få et tilrettelagt eller ordinært arbeid. For noen elever vil det være aktuelt å inngå opplæringskontrakt jf opplæringsloven kap.4.

Personalet er organisert i team som består av pedagoger, fagarbeidere, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Skolen har tett samarbeid med foresatte, PPT og andre støttetjenester rundt eleven. Samarbeidsmøter organiseres ved behov.

Opplæringstilbudet er et heltidstilbud hvor omfanget er 35 t/u i 38 uker.

Spørsmål ang. tilbudene innenfor tilrettelagt opplæring kan stilles til avdelingsleder Kirsten Ree Jensen tlf. 51 92 30 08 / 92 03 57 16 eller epost kirsten.ree.jensen@skole.rogfk.no